Politics

ดัชนีความเป็นประชาธิปไตย (2010)

June 3, 2011

Democracy Index เป็นดัชนีที่คิดจากการประมวลผลแบบสอบถามโดย Economist Intelligence Unit เพื่อเปรียบเทียบความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศว่าเป็น ประชาธิปไตยเต็มใบ (8.0 – 10.0), ประชาธิปไตยกะพร่องกะแพร่ง (6.0 – 7.9), ระบอบแอบเผด็จการ (4.0 – 5.9) และ ระบอบเผด็จการเต็มเหนี่ยว (0.0 – 1.9)

คำถามที่สำคัญในแบบสอบถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรีและเที่ยงธรรมหรือไม่, ผู้เลือกตั้งโดนคุกคามหรือไม่, รัฐบาลมีอำนาจต่างชาติแทรกแซงหรือไม่, รัฐบาลพลเรือนมีมือที่มองไม่เห็นแทรกแซงหรือไม่ ฯลฯ รวม 60 คำถาม

โดยธรรมชาติของตัวเลขที่ได้จากการประมวลผลแบบสอบถาม ข้อมูลนี้อาจคลาดเคลื่อนไปเพราะการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (selection effect) บ้าง

ประเทศไทยมีดัชนีประชาธิปไตย 6.55 ซึ่งจัดว่าเป็น “Flawed Democracy” ที่โน้มเอียงไปทาง “Hybrid Regime” โดยเมื่อพิจารณาลึกลงไปจะเห็นว่าประเทศไทยเสียคะแนนไปในส่วนของ “Functioning of Government” และส่วน “Political Participation”

รายงานฉบับปี 2010 ของ The Economist – http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์