Environment

ประเทศไทยในโลกที่ร้อนขึ้น

June 7, 2011

แผนที่นี้เป็นข้อมูลจากแบบจำลองเหมือนรูปที่แล้ว แต่ทำให้ดูง่ายกว่า ผลออกมาเหมือนกันว่าบริเวณประเทศไทยจะร้อนขึ้น 2-4 องศาโดยเฉลี่ยใน 60 – 90 ปีข้างหน้า แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ (เช่นเดียวกับ แอตแลนติกเหนือและแถบพาตาโกเนียทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้)

ภาพจาก – http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Global_Warming_Predictions_Map_jpg

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์