Social

สถานการณ์ขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

July 1, 2011

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมา กระทรวงการตปท.สหรัฐแถลงผลรายงานประจำปีว่าด้วยการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report 2011) ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าแต่เดิมเมื่อปี 2004 ไทยจัดอยู่ในประเทศระดับ “ประเทศระดับสองที่ต้องเฝ้าระวัง” (แย่สุด) และสถานการณ์ดีขึ้นในปี 2005 มาอยู่ในระดับ “ประเทศระดับสอง” (แย่น้อยกว่า) เรื่อยมาจนถึงปี 2009 อย่างไรก็ตาม ในปี 2010-2011 นี้ประเทศไทยตกกลับมาอยู่ในระดับ “ประเทศระดับสองที่ต้องเฝ้าระวัง” อีกครั้ง อะไรเป็นปัจจัยสำคัญ?

ข้อมูล – http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์