Social

วัยรุ่นไทยมีลูกในวัยเรียนกันมากขนาดไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น?

October 17, 2011

วัยรุ่นไทยมีลูกในวัยเรียนกันมากขนาดไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น?

จากรายงานขององค์การยูนิเซฟ ในปี 2008 และข้อมูลจากกองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2547-2553 พบว่า อายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเด็กไทยอยู่ที่ 15-16 ปี และตั้งท้องมีลูกกัน 43 คนใน 1,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3

ตัวเลข 43 คนนี้ยังไม่รวมการที่ท้องแล้วไปทำแท้งเถื่อน เพราะนับเฉพาะอัตราการเกิดเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ แล้ว พบว่าในหมู่วัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปีทุก 1,000 คน

ลาว มีลูก 110 คน
ฟิลิปปินส์ มีลูก 53 คน
อินโดนีเซีย มีลูก 52 คน
กัมพูชา มีลูก 52 คน
ไทย มีลูก 43 คน
สหรัฐอเมริกา มีลูก 41 คน
เวียดนาม มีลูก 35 คน
บรูไน มีลูก 26 คน
ออสเตรเลีย มีลูก 18 คน
พม่า มีลูก 17 คน
มาเลเซีย มีลูก 12 คน
ญี่ปุ่น มีลูก 5 คน
จีน มีลูก 5 คน
เกาหลีใต้ มีลูก 2 คน

พิจารณาเฉพาะกลุ่มอาเซียน ไทยมีอัตราการมีลูกในวัยรุ่นเป็นอันดับ 5 อยู่ที่กึ่งกลางพอดี

ส่วนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลก
ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา มีอัตราเฉลี่ยที่ 51 คน ต่อ 1,000 คน (ไทย 43)
ในกลุ่มประเทศเอเชีย มีอัตราเฉลี่ยที่ 36 คน ต่อ 1,000 คน (ไทย 43)

ปัญหาท้องในวัยรุ่น เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะทารกที่เกิดจากวัยรุ่นที่ท้องนั้น มีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ สุขภาพอ่อนแอ ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม จนถึงการเติบโตมาเป็นอาชญากรเด็กได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงทางประชากรศาสตร์รูปแบบหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม พบว่าอายุเฉลี่ยของการเจริญพันธุ์ครั้งแรก คือวัยรุ่นหญิงเริ่มมีประจำเดือน วัยรุ่นชายเริ่มฝันเปียก(ผลิตอสุจิ)ได้นั้นลดลงเรื่อยๆ ดังปรากฏในรายงานของกองอนามัยการเจริญพันธุ์ตามอ้างอิง จึงควรนำมาพิจารณาร่วมว่า ปัจจัยทางชีววิทยากายภาพ ส่งผลกระทบต่อปัจจัยทางเพศของวัยรุ่นอย่างไรต่อไป

อ้างอิง
http://rh.anamai.moph.go.th/all_file/index/Pregnancy.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2011_Main_Report_EN_02242011.pdf (ข้อมูลนี้มาจากตารางที่ 11 หน้า 132)

  • Tussnai Kantayaporn

    กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กระจายข่าวที่ไม่ถูกต้องมาตลอด ความจริงประเทศไทยมี “อัตตราเฉลียของท้องในวัยรุ่นมากกว่าค่าเฉลี่ยของเอเซีย” แ่ต่ไม่ใช่ “ค่าเฉลี่ยของท้องในวัยรุ่นมากที่สุดในเอเซีย”..

  • http://www.facebook.com/carrotcan บ่าวเบิ้ม ชีวิตแห่งมิตรภาพ

    เคยดูการชีวัดเรื่องชุดนักเรียนนักศึกษา หลายคนก็บ่นว่าชุดนักศึกษาไทยไม่ดี ล่อลวงเพศชาย(.!!?) แต่มาดูสถิติการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ในประเทษที่กระโปรงยาวสถิติสูงกว่าอีก

  • Keng watthong

    อัสลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุ้ลลอฮฺอิวาบารอกาตฺฮฺ

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์