History

วันชาติไทยอยู่ตรงไหน?

December 5, 2011

พสกนิกรไทยทุกคนทราบดีว่าวันนี้ (5 ธันวาคม) นอกจากเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็น วันพ่อแห่งชาติ แต่บางคนอาจไม่ทราบว่าวันนี้ยังนับเป็น วันชาติไทย อีกด้วย

เดิมที วันชาติไทย คือวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งมีประวัติดังนี้ (คัดลอกจากวิกิพีเดีย)

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 รัฐบาลพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันชาติ ความว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา และลงมติว่า วันที่ 24 มิถุนายน ย่อมถือว่าเป็นวันชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเหตุที่ว่า การปฏิวัติสยาม จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นโดยคณะราษฎร ในวันและเดือนดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2475 คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดไว้ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น

และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งมีประวัติดังนี้ (คัดลอกจากวิกิพีเดีย)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เปลี่ยนแปลงให้ถือวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในขณะนั้น เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้เหตุผลว่า มีข้อที่ไม่เหมาะสมหลายประการ รวมถึงประชาชนและหนังสือพิมพ์ก็เสนอแนะให้พิจารณาเรื่องนี้อยู่หลายครั้ง คณะรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา มีพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธาน

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติ โดยทั่วไปจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ แม้แต่ประเทศไทยก่อนหน้านี้ ก็เป็นเช่นเดียวกัน และเพิ่งจะกำหนดวันที่ 24 มิถุนายน เพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง ในระยะหลังนี้เอง จึงเสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีดั้งเดิม และเพื่อเป็นหลักสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน จึงสมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไป โดยยกเลิกวันที่ 24 มิถุนายนเสีย

โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงลงมติให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 เรื่องวันชาติ และให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตัวอย่างประเทศอื่นๆที่ใช้วันชาติโดยอ้างอิงกับวันสำคัญของราชวงศ์

ลักเซมเบิร์ก – 23 มิถุนายน – วันก่อตั้งราชวงศ์ Grand Duke’s Official Birthday
เนเธอร์แลนด์ – 30 เมษายน – วันพระราชสมภพของอดีตพระราชินีจูเลียน่า
โอมาน – 18 พฤศจิกายน – วันพระราชสมภพของสุลต่าน Qaboos bin Said al Said กษัตริย์องค์ปัจจุบัน
ญี่ปุ่น – 11 กุมภาพันธ์ – วันขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิองค์แรกเมื่อ 600 ปีก่อนคริสตกาล
ภูฏาน – 17 ธันวาคม – กษัตริย์ Ugyen Wangchuck ขึ้นครองราชย์ในปีคริสตศักราช 1907
สวีเดน – 6 มิถุนายน – กษัตริย์ Gustav Vasa ขึ้นครองราชย์ในปีคริสตศักราช 1523

อ้างอิงข้อมูลวันชาติไทย : http://goo.gl/psecl
อ้างอิงข้อมูลวันชาติประเทศอื่น : http://en.wikipedia.org/wiki/National_Day

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์