Social

ชาย-หญิงไทย ใคร ‘นั่งอยู่กับที่’ มากกว่ากัน?

September 17, 2012

ชาย-หญิงไทย ใคร 'นั่งอยู่กับที่' มากกว่ากัน?

การละเว้นจากกิจกรรมที่ใช้แรงแล้วนั่งอยู่กับที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน ไขมันอุดตันเส้นเลือด โรคหัวใจ ฯลฯ และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในยุคที่ใครๆ ก็ทำงานนั่งโต๊ะในออฟฟิศกัน แต่ก็เป็นที่น่าสนใจว่าระหว่างหญิงและชาย เพศใดใช้เวลานั่งอยู่กับที่มากกว่ากัน

การ “นั่งอยู่กับที่” (lack of physical activity) สามารถนิยามได้หลายวิธี จากผลการศึกษาของ Hallal และคณะ [1] ที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่าง The Lancet ได้นิยามการนั่งอยู่กับที่ ว่าหมายถึงการทำกิจกรรมที่ใข้แรงปานกลาง (moderate physical activity) ครั้งละ 30 นาที หรือทำกิจกรรมที่ใช้แรงมาก (intense physical activity) ครั้งละ 20 นาที เป็นจำนวนน้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 ครั้ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยมีผู้ใหญ่เพศชายและหญิงเข้าข่ายนั่งอยู่กับที่ร้อยละ 17.1% (ความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง 16.3 – 17.8%) และ 21.4% (ความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง 20.6 – 22.1%) ตามลำดับ ชี้ให้เห็นว่าหญิงไทยนั่งอยู่กับที่มากกว่าชายไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาภาพรวมของทั้งโลก ก็จะพบว่าผู้หญิงในประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีร้อยละการนั่งอยู่กับที่มากกว่าผู้ชายเสมอ เป็นเพราะเหตุใดนั้นควรถกเถียงกันต่อไป

อ้างอิง:

[1] รายงานการวิจัย: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2960646-1/abstract

[2] แผนที่โดย The Economist

  • moji

    ถ้าดูจากกราฟนี่แสดงให้เห็นว่าประเทศเราค่อนข้างโอเคในเรื่องนี้เลยนะครับ

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์