interest-spread.001
Finance

ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก

April 4, 2012

ว่ากันว่าดอกไม้ที่บานได้รวดเร็วและคงทนที่สุดโดยไม่ต้องดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคือ “ดอกเบี้ย” ดอกเบี้ย (Interest) คือผลตอบแทนที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการลงทุนโดยคำนวณเป็นอัตราร้อยละต่อปี อัตราดอกเบี้ยในทางเศรษฐศาสตร์นั้นสะท้อนมูลค่าของเวลา (Time Value) ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง และสะท้อนมูลค่าของเงินซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราเงินเฟ้อ (เงินเฟ้อคือสภาวะที่เงินมีมูลค่าถูกเมื่อเทียบกับสินค้าและบริการ) ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการระดับอัตราดอกเบี้ยจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการเงินเฟ้อ โดยในประเทศไทยนั้นดำเนินการโดย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยกำหนดให้ กนง. ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ คือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, รองประธานกรรมการ คือรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยฝ่ายเสถียรภาพการเงิน พนักงานอาวุโสของธนาคารประเทศไทยอีก 1 คน และบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 4 คน มีกำหนดการประชุมตัดสินอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 1 วัน (RP1) ทุกรอบ 2 เดือน …

saving-accounts
Finance

1% ของบัญชีมีเงินเก็บ 70% ของประเทศ

August 13, 2011

จากตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ซึ่งกสิกรไทยไปหยิบมาทำเป็นรายงานอีกที : อ้างอิงด้านล่าง) พบว่า จากบัญชีเงินฝากทั้งหมดในระบบ 79 ล้านบัญชี 98.83% เป็นบัญชีที่มีเงินฝากต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1.16% เป็นบัญชีที่มีเงินฝากระหว่าง 1-50 ล้านบาท 0.01% เป็นบัญชีที่มีเงินฝาก 50 ล้านบาท ขึ้นไป บัญชีในกลุ่มแรก (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท) คิดเป็นเงิน 31.15% ในระบบ ขณะที่บัญชีในกลุ่มหลัง (เกิน 50 ล้านบาท) คิดเป็นเงิน 19.97% ในระบบ นั่นแปลว่า หากคุณมีบัญชีเงินฝากต่ำกว่า 1 ล้าน แปลว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของคนกว่า …

opcost-coup
Finance

ค่าเสียโอกาสจากการปฏิวัติ 2549 ที่วัดได้ในตลาดทุน

August 4, 2011

ค่า P/BV คืออัตราส่วนระหว่างราคา (Price: P) กับมูลค่าทางบัญชี (Book Value: BV) ของบริษัท โดยมูลค่าทางบัญชีหมายถึง ทรัพย์สินลบหนี้สิน (พูดง่ายๆคือ ถ้าเลิกกิจการวันนี้ บริษัทมีมูลค่าเท่าไร) นักลงทุนนิยมใช้อัตราส่วน P/BV เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอันหนึ่งในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หากนักลงทุนมีความมั่นใจว่า ในอนาคตบริษัทจะมีมูลค่า BV ที่สูงขึ้น นักลงทุนจะยอม “ตีราคา” บริษัทนี้แพงขึ้นในปัจจุบัน (ซื้อขายที่ P สูงขึ้น) เพื่อคาดหวังการเจริญเติบโตในอนาคต นักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ก็จะยอมขายที่ P/BV สูง เนื่องจากต้องการส่วนชดเชยในโอกาสการลงทุนที่เสียไป นั่นคือไม่มีค่า P/BV ที่เหมาะสมว่าควรเป็นเท่าไร เพราะขึ้นกับอุปสงค์และอุปทานของตลาด หน่วยวิจัยของ Credit Suisse …

country-sov-rating
Finance

ความน่าเชื่อถือของไทยในการกู้เงิน

August 3, 2011

เราได้ยินข่าวการเพิ่มเพดานหนี้ของอเมริกาหนาหูในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ปัญหาคือหากไม่เพิ่มเพดานหนี้ อเมริกาก็จะไม่มีเงินจ่ายหนี้และต้อง default หรือเบี้ยวหนี้ ซึ่งหากทำเช่นนั้นความน่าเชื่อถือในการกู้เงินในอนาคตก็จะลดลง ทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยในการกู้เงินมากขึ้น การกู้เงินมาพัฒนา ศ.ก. ประเทศก็ยากขึ้นตามมา พูดง่ายๆ คือ ถ้ามีประวัติกู้แล้วเบี้ยว รอบต่อไปก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นจนเขายอมปล่อยกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor’s เป็นหนึ่งในสามสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (นอกจาก Moody และ Fitch) ได้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ จำนวน 126 ประเทศทั่วโลก โดยคำนึงจากหลายประการ เช่นความสามารถในการชำระหนี้ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ การได้รับความน่าเชื่อถือที่สูง ก็จะสามารถกู้ยืมเงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ซึ่งจะพบว่า อันดับความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์สูงมากกับ GDP ต่อหัวของแต่ละประเทศ (ยกเว้นบ้างบางกรณีเช่นพี่เบิ้มในเอเชียอย่างจีนที่มีทุนสำรองและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาค้ำประกันฐานะตัวเองไว้จำนวนมากที่สุดในโลก โดยมีทุนสำรองถึง …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์