CPI2012_mapAndCountryResults
Politics

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน: “บอก” และ “ไม่บอก” อะไร?

December 12, 2012

ทุกๆสิ้นปี เราจะได้ยินข่าวการจัดทำ “ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน” (Corruption Perceptions Index :CPI ) โดยองค์กลางระหว่างประเทศที่ชื่อ Transparency International (TI) ซึ่งจะเผยแพร่อันดับการคอร์รัปชันในแต่ละประเทศทั่วโลก สำหรับ CPI ประจำปี 2012 ประเทศไทยได้ 3.7 คะแนน อยู่อันดับที่ 88 จากทั้งหมด 174 ประเทศ โดยไทยอยู่อันดับที่ 88 ร่วมกับประเทศซูรินาม แซมเบีย สวาซิแลนด์ มาลาวี และโมรอคโค (ได้ 88 คะแนนเท่ากันหมด) ส่วนประเทศที่มี CPI สูงที่สุดคือฟินแลนด์ เดนมาร์ก และนิวซีแลนด์ …

คนไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
Politics

คนไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

August 1, 2012

เมื่อพูดถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมขั้นพื้นฐานที่สมาชิกในสังคมต้องทำคือการ “เลือกตั้ง” โดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ถือหลักการว่าอำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงมีสิทธิออกเสียงเลือกบุคคลมาเป็นผู้นำประเทศของตนเอง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” หลายคนทราบดีว่าการเลือกตั้งไม่ใช่กิจกรรมเพียงอย่างเดียวในระบอบประชาธิปไตย แต่ยังมีกิจกรรมในสังคมอีกหลายอย่างที่นับเป็นการ “มีส่วนร่วม” กับประชาธิปไตยด้วย เช่น การวมกลุ่มเสนอกฎหมาย การตรวจสอบการทำงานของตัวแทนตนเอง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่อสาธารณะ การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยสันติ การรวมกลุ่มรณรงค์ประเด็นทางสาธารณะต่างๆ ฯลฯ

infographic-senate-of-thailand-r2
Politics

วุฒิสภาไทยอยู่ตรงไหน

February 21, 2012

ผู้สนใจการเมืองหลายคนมักสงสัยว่าเอาเข้าจริงๆแล้ว วุฒิสภาคืออะไร ไม่มีวุฒิสภาได้หรือไม่ ที่มาของวุฒิสภามาจากไหน ประเทศอื่นๆเขามีวุฒิสภากันหรือไม่ และหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับวุฒิสภาของประเทศไทย

consitution
Politics

รัฐธรรมนูญไทยอยู่ตรงไหนในโลก

December 13, 2011

รัฐธรรมนูญไทยอยู่ตรงไหนในโลก ทุกรัฐย่อมมีกฎหมายสูงสุดอันเป็นกรอบบังคับให้กฎหมายทั้งหลายในรัฐนั้นตราขึ้นตาม ไม่ว่าจะเป็นรัฐเผด็จการ รัฐประชาธิปไตย หรือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัฐธรรมนูญอาจจะเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนและรวบรวมไว้หรือไม่ก็ได้ นับแต่การประกาศใช้พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับชั่วคราว 27 มิถุนายน 2475 และการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 10 ธันวาคม 2475 ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมด 17 ฉบับ เป็นฉบับชั่วคราว 3 ฉบับ และฉบับถาวร 14 ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นฉบับที่ 18 คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และมีการลงประชามติของประชาชน เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 57.81 มีมาตรา 309 มาตรา พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 …

world-coup
Politics

รัฐประหารไทย อยู่ตรงไหนในโลก?

September 19, 2011

คนไทยส่วนใหญ่รู้ดีว่าประเทศไทยมีรัฐประหารบ่อย แต่จริงๆแล้วเรามีบ่อยแค่ไหน และมีใครอื่นอีกไหมที่รัฐประหารบ่อยพอๆกับเรา องค์กร The Center for Systemic Peace (CSP) ได้รวบรวมข้อมูลรัฐประหารของประเทศต่างๆทั่วโลกตั้งแต่ปี 1946 ถึง 2010 โดยกำหนดให้นิยามของการทำรัฐประหารหมายถึง การใช้กำลังเข้ายึดอำนาจบริหารสูงสุดโดยกลุ่มการเมืองภายในประเทศนั้นๆแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจ ข้อมูลจะถูกนับรวมทั้ง (1) รัฐประหารที่ทำสำเร็จ (2) ที่ไม่สำเร็จ (3) ที่่เป็นเพียงแผนการยังไม่ได้ลงมือ และ (4) ที่ถูกกล่าวหาว่ากำลังวางแผน แต่ไม่นับรวมการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง การลุกฮือของประชาชน สงครามกลางเมือง การลงจากอำนาจโดยสมัครใจ การส่งต่ออำนาจให้ทายาททางการเมือง การเสียชีวิตของผู้นำ การลอบสังหารผู้นำ และการถูกรุกรานจากกองกำลังต่างชาติ ด้วยนิยามข้างต้น ปรากฏจำนวนดังนี้ 31 ครั้ง – ซูดาน …

TH-pol-risk
Politics

“ความเสี่ยง” ทางการเมืองของไทย

September 2, 2011

ในการประกันภัย เบี้ยประกันจะถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ประเมินโดยบริษัทประเมินความเสี่ยง เช่น บริษัทประกันยักษ์ใหญ่อย่าง AON ในแผนที่แสดงความเสี่ยงทางการเมืองปี 2011 นี้ ซึ่งไทยอยู่ในระดับ “เสี่ยงปานกลางค่อนข้างมาก” โดย AON ประเมินว่าความเสี่ยง คือ สงคราม/สงครามกลางเมือง, การประท้วง/นัดหยุดงาน, การแทรกแซงทางการเมือง, ปัญหาความต่อเนื่องของ supply chain, และปัญหากระบวนการยุติธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศที่ AON ประเมินว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าไทย คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลย์เซีย และสิงคโปร์ ส่วนที่มีความเสี่ยงเท่ากับหรือมากกว่าไทย เช่น พม่า กัมพูชา และฟิลิปปินส์ เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไปว่าผลการประเมินของ AON สอดคล้องกับความจริงไหม แต่นี่คือภาพที่โลกเห็นเรา ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น …

lost-freedom
Politics

เสรีภาพที่หายไปใน 10 ปี

June 5, 2011

เสรีภาพที่หายไปใน 10 ปี (2002 – 2011) แผนที่แสดงเสรีภาพสื่อโดย Freedom House, Inc. ในปีล่าสุด จะเห็นว่าไทยนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีเหนือ อิหร่าน ฯลฯ ซึ่งโดยตัวของมันเองก็ไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไร เพราะต้องดูให้ลึกลงไปว่าเขาเอาอะไรมาวัดเสรีภาพ แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ แผนที่จาก Freedom House เดียวกันนี้ในปี 2002 ระบุว่าประเทศไทยมีเสรีภาพสื่ออยู่ในกลุ่มเดียวกับยุโรป ญี่ปุ่น และอเมริกาเหนือ (“เสรี”) ต่อมาปี 2003 ลดลงมาอยู่กลุ่มเดียวกับอินเดีย อินโดนีเซีย ฯลฯ (“เสรีกระพร่องกระแพร่ง”) ในปีล่าสุด 2011 เป็นปีแรกที่ลดลงไปอยู่ในระดับ “ไม่เสรี” ซึ่งเท่าที่เห็นในแผนที่เป็นประเทศที่วิวัฒนาการไปในทางปิดกั้นได้อย่างสุดโต่งที่สุดในระยะเวลาสั้นที่สุด – เพียง …

dem-index-2010
Politics

ดัชนีความเป็นประชาธิปไตย (2010)

June 3, 2011

Democracy Index เป็นดัชนีที่คิดจากการประมวลผลแบบสอบถามโดย Economist Intelligence Unit เพื่อเปรียบเทียบความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศว่าเป็น ประชาธิปไตยเต็มใบ (8.0 – 10.0), ประชาธิปไตยกะพร่องกะแพร่ง (6.0 – 7.9), ระบอบแอบเผด็จการ (4.0 – 5.9) และ ระบอบเผด็จการเต็มเหนี่ยว (0.0 – 1.9) คำถามที่สำคัญในแบบสอบถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรีและเที่ยงธรรมหรือไม่, ผู้เลือกตั้งโดนคุกคามหรือไม่, รัฐบาลมีอำนาจต่างชาติแทรกแซงหรือไม่, รัฐบาลพลเรือนมีมือที่มองไม่เห็นแทรกแซงหรือไม่ ฯลฯ รวม 60 คำถาม โดยธรรมชาติของตัวเลขที่ได้จากการประมวลผลแบบสอบถาม ข้อมูลนี้อาจคลาดเคลื่อนไปเพราะการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (selection effect) บ้าง ประเทศไทยมีดัชนีประชาธิปไตย …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์