fertility-rate
Social

ตอนนี้คนไทยมีลูกเยอะพอไหม?

June 16, 2011

ตอนนี้คนไทยมีลูกเยอะพอไหม? (ตอบ: ไม่) อัตราการเจริญพันธุ์ หรีอ Fertility Rate ของประเทศหนึ่งๆ วัดเป็นหน่วยจำนวนบุตรเฉลี่ยที่ผู้หญิงแต่ละคน “ผลิต” เช่น ประเทศไทยในปี 2009 ผู้หญิงแต่ละคนจะมีลูกเฉลี่ย 1.8 คน ซึ่งหมายถึงประชากรของไทยกำลังลดลง หากผู้หญิง 1 คนมีลูก 2 คน ประชากรก็จะคงที่ เพราะพ่อแม่สองคน ผลิตลูกมาแทนที่ตัวเอง 2 คนพอดี อัตรานี้เรียกว่า replacement rate ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่สองคนพอดี แต่อยู่ที่ประมาณ 2.3 คน เพราะบางทีลูกที่เกิดมาอาจจะตายไปก่อนที่จะได้สืบพันธุ์ แต่ที่แน่ๆ คือหาก อัตราการเจริญพันธุ์น้อยกว่า 2.0* …

Continue reading →

income-gap
Economics

ช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน

June 15, 2011

คนรวยสุด 20% ในเมืองไทยมีรายได้มากกว่าคนจนสุด 20% อยู่ 15 เท่า หากจะวัดกันจริงๆ แล้วการกระจายรายได้วัดได้ด้วยค่า Gini (สมการใน http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient ) ซึ่งมีแผนที่อยู่ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality สังเกตว่าอันดับความไม่เท่าเทียมให้ผลต่างกันในแต่ละนิยาม เช่น ในภาพด้านบนไทยแย่กว่าจีน (53.6 vs. 41.5) แต่หากวัด Gini index จีนแย่กว่าไทย (UN Gini ใน link ด้านบน 42 vs. 46.9 – แม้แต่ Gini ที่วัดจากคนละชุดข้อมูลก็ได้ค่าไม่เท่ากัน) ทำให้เห็นว่าค่าพวกนี้ไม่ได้เป๊ะๆ และมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบราว 10% …

Continue reading →

bio-diversity
Environment

ความหลากหลายทางชีวภาพในโลกที่ร้อนขึ้น?

June 14, 2011

แผนที่แสดงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จะเห็นว่ามีสองบริเวณในโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุด คือ แถบอเมซอน และแถบตอนใต้ของจีนลงมาถึงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แถวบ้านเรา แต่จากแผนที่ผลกระทบของโลกร้อนก่อนหน้านี้ จะเห็นว่าเพียงอีกไม่ถึงร้อยปีข้างหน้า แถบอเมซอนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 7-8 องศาเพราะโลกร้อน (http://goo.gl/cfQLW) ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปบ้างอย่างแน่นอน ในขณะที่แถบบ้านเราได้รับผลกระทบไม่เยอะเท่า ปรากฏการณ์นี้จะทำให้ลูกหลานเรามีถิ่นอาศัยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลกในอนาคตหรือไม่? อะไรเป็นภาวะคุกคามที่หลักของความหลากหลายทางชีวภาพ (โลกร้อน หรือปัจจัยอื่น?) ข่้อมูลจาก – http://www.feow.org/biodiversitymaps.php แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพอื่นๆ – http://www.nees.uni-bonn.de/biomaps/worldmaps.html

Continue reading →

military-budget
Economics

งบกองทัพในรอบ 20 ปี

June 11, 2011

ญี่ปุ่นกับนิวซีแลนด์ไม่ต้องไปรบกับใคร งบกองทัพก็ลดลงเรื่อยๆ ไปพัฒนาด้านอื่นแทน อเมริกันไปทำสงครามกับอิรักและอัฟกานิสถานหลัง 9/11 งบก็เลยพุ่งหลังปี 2001 งบทหารไทยเพิ่มขึ้น 60% ในปี 2006 หลังจากแนวโน้มลดลงคงที่มาตลอด 20 ปี จาก 1.1% เป็น 1.8% GDP อเมริกาที่ต้องไปทำสองสงครามยังใช้งบประมาณเพิ่มแค่ 50% แล้วเพิ่ม 60% นี่จะเอาไปรบกับใคร (วะ) ข้อมูล – http://goo.gl/EAKdP

Continue reading →

GDP-energy-use
Economics

ประเทศไทยใช้พลังงาน “คุ้มค่า” แค่ไหน

June 10, 2011

GDP per unit of energy use (constant 2005 PPP $ per kg of oil equivalent) ใช้น้ำมันมากหรือน้อย ผลิตน้ำมันได้เองหรือไม่ อาจไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุด ประเด็นที่สำคัญที่สุดน่าจะอยู่ที่ว่าเราใช้พลังงานได้ “คุ้มค่า” แค่ไหน ซึ่งวัดได้ด้วยการคิดเทียบว่าเราสามารถ “ทำเงิน” ได้เท่าไหร่จากพลังงานขนาดหนึ่งกิโลกรัมน้ำมันดิบ ข้อมูลปี 2008 ไทยทำเงินจากน้ำมันหนึ่งกิโลได้ 4.7 เหรียญสหรัฐ มาเลเซียทำเงินได้ 4.9 เหรียญ เวียดนามได้ 3.7 เหรียญ เกาหลีใต้ทำได้ 5.5 เหรียญ ส่วนฟิลิปปินส์ทำได้ถึง 7.1 …

Continue reading →

energy-import
Economics

ไทยพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแค่ไหน??

June 9, 2011

Energy imports, net (% of energy use) Net Energy Import คือสัดส่วนพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเทียบกับที่ใช้ทั้งหมดในหนึ่งปี ข้อมูลปี 2008 ไทยพึ่งพาพลังงานนำเข้า 40.41% สิงคโปร์ผลิตไม่ได้เลยต้องนำเข้า 100% ส่วนอินโดนิเซียส่งออกขายสูงถึง 74.65% ของที่ใช้เองภายในประเทศ น่าสังเกตว่าเวียดนามมีแนวโน้มพึ่งพาพลังงานต่างประเทศน้อยลงมากจนสามารถส่งออกขายได้ (กราฟติดลบ) source: http://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS/countries/TH-MY-VN-ID-PH-KR-SG?display=graph ความเดิมตอนที่แล้ว: ไทยใช้น้ำมันเยอะแค่ไหน ?

Continue reading →

energy-use
Economics

ไทยใช้นำ้มันเยอะแค่ไหน?

June 9, 2011

Energy use (kg of oil equivalent per capita) KoE: Kilogram of Oil Equivalent วัดพลังงานปฐมภูมิทั้งหมดที่ประเทศนั้นๆ (น้ำมัน ถ่ายหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ) ใช้โดยเทียบหน่วยกลับไปเป็นกิโลกรัมของน้ำมันดิบเช่น 100 KoE คือพลังงานเทียบเท่าการใช้น้ำมันดิบ 100 กิโลกรัม จากนั้นนำมาหารเฉลี่ย “ต่อหัว” (Per Capita) ของประชากรในประเทศ ในปี 2008 คนไทยหนึ่งคนใช้พลังงานทั้งหมด 1,590.81 กิโลกรัมน้ำมันต่อปี มาเลเซียใช้ 2,692.9 กิโลกรัม ส่วนอินโดนีเซียใช้เพียง 873.91 กิโลกรัม …

Continue reading →

global-warming-prediction
Environment

ประเทศไทยในโลกที่ร้อนขึ้น

June 7, 2011

แผนที่นี้เป็นข้อมูลจากแบบจำลองเหมือนรูปที่แล้ว แต่ทำให้ดูง่ายกว่า ผลออกมาเหมือนกันว่าบริเวณประเทศไทยจะร้อนขึ้น 2-4 องศาโดยเฉลี่ยใน 60 – 90 ปีข้างหน้า แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ (เช่นเดียวกับ แอตแลนติกเหนือและแถบพาตาโกเนียทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้) ภาพจาก – http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Global_Warming_Predictions_Map_jpg

Continue reading →

global-warming-effect
Environment

อีกร้อยปีประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากโลกร้อนแค่ไหน?

June 7, 2011

ภาพนี้เป็นผลจากแบบจำลองสามแบบที่คิดปัจจัยต่างๆ เข้าด้วยกัน จากแถวบนลงล่างคือแบบจำลองในกรณีที่โลกร้อนขึ้นน้อยที่สุดถึงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สังเกตว่าบริเวณขั้วโลกเหนือจะร้อนขึ้นมากที่สุดในขณะที่ แอตแลนติกเหนือ พาตาโกเนีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสามบริเวณที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าที่อื่น อย่างไรก็ตาม ในปี 2100 ประเทศไทยจะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 2-4 องศาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองใด จากภาพที่แล้วที่เห็นๆ กันอยู่ว่าภูมิอากาศไทยแทบไม่ร้อนขึ้นในช่วง 20-30 ปี ที่ผ่านมา ทำไมอุณหภูมิที่เรารู้สึกได้สูงขึ้นจริงๆ? แล้วถ้าประเทศไทยจะร้อนขึ้นไปอีก 2-4 องศา มันจะร้อนแค่ไหน ข้อมูลจาก บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ที่ http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf

Continue reading →

global-warming
Environment

เมืองไทยร้อนขึ้นแค่ไหนเพราะโลกร้อน?

June 7, 2011

ข้อมูลเปรียบเทียบอุณหภูมิโลกช่วงปี 2000-2009 กับอุณหภูมิตั้งแต่สมัย 1951-1980 ว่าร้อนขึ้นมากี่องศา ตั้งแต่บริเวณที่อุณหภูมิเฉลี่ยเย็นลง (สีฟ้า) จนถึงบริเวณที่ร้อนขึ้น +2.5 องศาโดยเฉลี่ย สังเกตว่าบริเวณขั้วโลกเหนือเป็นส่วนที่ร้อนขึ้นมากที่สุด ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองไทยแทบไม่ร้อนขึ้นเลย จะว่าไปแล้วประเทศไทยคือหนึ่งในไม่กี่บริเวณของโลกที่อุณหภูมิเฉลี่ยไม่สูงขึ้น แล้วทำไมหน้าร้อนในกรุงเทพและเมืองใหญ่ถึงร้อนขึ้นกว่าสมัยเราเด็กๆ? มันเกี่ยวกับโลกร้อนไหม? หรือเป็นเพราะว่าต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง แต่รถยนต์ เครื่องแอร์ และโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น? ข้อมูล http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=42392 คอมเมนต์จากโพสในอัลบัมเดิม * Jun Priteva พวกนี้บางทีมันดู extreme event นะ หมายถึงดูว่าจำนวนวันต่อปีที่ร้อนมากๆ เนี่ย มันเพิ่มขึ้นหรือลดลง อิทธิพลของภาวะโลกร้อนที่ศูนย์สูตรจะเน้นไปทางด้านฝนมากกว่า ซึ่งถ้าฝนตกเยอะขึ้น มันก็จะแล้วแต่อีกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะเป็นยังไง

Continue reading →

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์