alcohol-consump.002
Economics

ภาษีสุราและการบริโภค

May 15, 2012


การจัดเก็บภาษีในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ซึ่งในทางทฤษฎีโดยปกติแล้ว ราคาที่สูงขึ้นจะจูงใจผู้บริโภคให้ลดการบริโภคลง อย่างไรก็ตาม หากเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาษีและปริมาณการบริโภคของประเทศต่างๆจะพบว่าภาษีส่งผลต่อระดับการบริโภคไม่มากนัก และไม่เสมอไปalcohol-consump-percap2
Social

คนไทยดื่มเหล้าเยอะแค่ไหน?

October 6, 2011

คนไทยดื่มเหล้าเยอะแค่ไหน ? เหล้ากับคนไทยดูจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยห่างกัน แล้วจริงๆคนไทยกินเหล้ากันเยอะแค่ไหน ? องค์การอนามัยโลก (WHO) ทำการสำรวจการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อประชากร (Alcohol consumption per capita) ในปี 2005 ซึ่งนับรวมปริมาณแอลกอฮอล์จากเครื่องดื่มทุกชนิด พบว่า คนไทยบริโภคแอลกอฮอล์ปีละ 7.08 ลิตรต่อคน คิดเป็นอันดับที่ 75 ของโลก ด้วยตัวเลขชุดเดียวกัน หากเลือกเฉพาะประเทศที่มีประชากรระหว่าง 40-100 ล้านคนจะพบว่า ไทยบริโภคแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ 10 และแผนภาพข้างบน แสดงกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกไกลจะพบว่าไทยอยู่อันดับ 5 เกาหลีใต้ 14.8 ลิตรต่อคนต่อปี ออสเตรเลีย 10.02 ลิตรต่อคนต่อปี นิวซีแลนด์ 9.62 ลิตรต่อคนต่อปี …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์