Energy-consumption-by-sector
Economics

การใช้พลังงานไทยอยู่ตรงไหน?

March 19, 2012

การใช้พลังงานไทยอยู่ตรงไหน? จากที่ประเทศไทยอยู่ตรงไหนได้เคยนำเสนอไปแล้วว่าประเทศเราพึ่งพลังงานจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนมากและมีการนำเข้าพลังงานถึงกว่า 50%[1] พลังงานเหล่านี้เรานำไปใช้ในส่วนไหนกันบ้าง? จากการศึกษาในปี 2005 [2] พบว่าประเทศไทยมีการใช้พลังงานทั้งสิ้นเทียบเท่าน้ำมัน 53 ล้านตัน โดยแบ่งออกเป็น อุตสาหกรรม 38.1 % การคมนาคมทางบก 27.8% การคมนาคมอื่นๆ 5.9% เกษตรกรรม 5.4% การพาณิชย์ และ บริการสาธารณะ 4.6% ที่อยู่อาศัย 16.1% อื่นๆ 2.1% สำหรับสัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศอื่นๆมีดังนี้ Other Countries Energy use by sector Total Final Consumption (million metric …

energy-use
Economics

ไทยใช้นำ้มันเยอะแค่ไหน?

June 9, 2011

Energy use (kg of oil equivalent per capita) KoE: Kilogram of Oil Equivalent วัดพลังงานปฐมภูมิทั้งหมดที่ประเทศนั้นๆ (น้ำมัน ถ่ายหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ) ใช้โดยเทียบหน่วยกลับไปเป็นกิโลกรัมของน้ำมันดิบเช่น 100 KoE คือพลังงานเทียบเท่าการใช้น้ำมันดิบ 100 กิโลกรัม จากนั้นนำมาหารเฉลี่ย “ต่อหัว” (Per Capita) ของประชากรในประเทศ ในปี 2008 คนไทยหนึ่งคนใช้พลังงานทั้งหมด 1,590.81 กิโลกรัมน้ำมันต่อปี มาเลเซียใช้ 2,692.9 กิโลกรัม ส่วนอินโดนีเซียใช้เพียง 873.91 กิโลกรัม …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์