20111210_WOC210
Economics

คอร์รัปชันกับการพัฒนาประชากร

December 7, 2011

อย่างที่เคยโพสต์ข้อมูลไว้ในโพสต์ก่อนๆว่า ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) เป็นดัชนีที่สำคัญมากอันหนึ่งในการวัด “คุณภาพชีวิต” ของประชากรในประเทศนั้นๆ HDI คำนวนจากระดับคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขพื้นฐาน และรายได้ต่อหัวประชากร นักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่ากุญแจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวอยู่ที่คุณภาพชีวิตของประชากร ไม่ใช่การลงทุนในเทคโนโลยีหรือตึกรามอาคารสูง เพราะประเทศหมายถึงคน และคนคือผู้ช่วยกันสร้างความเจริญ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ให้นิยามของคอร์รัปชันว่าหมายถึงการหาผลประโยชน์ส่วนตัว (Private) จากสิ่งที่ควรจะเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม (Public) ซึ่งหากมองในมุมเศรษฐศาสตร์การคอร์รัปชันจึง “น่าจะ” มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคม เพราะในท้ายที่สุดส่วนรวมจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระต้นทุนของคอร์รัปชันไว้โดยทั่วกัน เช่น แม้พ่อค้าจะเป็นคนจ่ายใต้โต๊ะด้วยเงินตัวเอง แต่ราคาที่เขาขายย่อมบวกค่าใต้โต๊ะเอาไว้แล้วซึ่งก็คือเงินภาษีที่ต้องเสียมากขึ้น หรือหากกล่าวในภาพที่กว้างกว่างนั้น การคอร์รัปชัน คือการสูญเสียทรัพยากรที่ควรจะเป็นของส่วนรวมทุกคน ไปกับเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของคนไม่กี่คน แล้วการคอร์รัปชันสัมพันธ์กับการพัฒนาประชากรจริงไหม ? …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์