death-penalty
Social

ประเทศไหนยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วบ้าง?

June 5, 2011

หลายประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว และเปลี่ยนโทษสูงสุดให้เป็น จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์อภัยโทษ การยกเลิกโทษประหารชีวิตมีสาเหตุหลายประการ เช่น ผู้ต้องโทษจริงๆ แล้วอาจจะพิสูจน์ได้ว่าบริสุทธิ์เมื่อมีหลักฐานอื่นปรากฏขึ้น หรือการประหารชีวิตมีนัยยะของการ ‘เอาคืน’ มากกว่าการลงโทษ ในยุโรปการประหารชีวิตขัดต่อกฏบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานสหภาพยุโรป คือ ทุกคนมีสิทธิในชีวิต และ รัฐจะตัดสินประหารชีวิตไม่ได้ (แม้ว่าผู้กระทำผิดฆ่าคนตาย – Why do we kill people who kill people to show that killing people is wrong?) การยกเลิกโทษประหารชีวิตคือการย้ำว่ารัฐไม่มีสิทธิฆ่าใคร และคนในสังคมไม่มีสิทธิตัดสินว่าใครควรตาย ไม่ควรตาย หรือ รัฐฆ่าใครแล้วผิด ฆ่าใครแล้วไม่ผิด เพราะฆ่าใครไม่ว่าเขาทำผิดอะไรก็คือละเมิดสิทธิในการมีชีวิตทั้งนั้น Amnesty …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์