saving-accounts
Finance

1% ของบัญชีมีเงินเก็บ 70% ของประเทศ

August 13, 2011

จากตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ซึ่งกสิกรไทยไปหยิบมาทำเป็นรายงานอีกที : อ้างอิงด้านล่าง) พบว่า จากบัญชีเงินฝากทั้งหมดในระบบ 79 ล้านบัญชี 98.83% เป็นบัญชีที่มีเงินฝากต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1.16% เป็นบัญชีที่มีเงินฝากระหว่าง 1-50 ล้านบาท 0.01% เป็นบัญชีที่มีเงินฝาก 50 ล้านบาท ขึ้นไป บัญชีในกลุ่มแรก (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท) คิดเป็นเงิน 31.15% ในระบบ ขณะที่บัญชีในกลุ่มหลัง (เกิน 50 ล้านบาท) คิดเป็นเงิน 19.97% ในระบบ นั่นแปลว่า หากคุณมีบัญชีเงินฝากต่ำกว่า 1 ล้าน แปลว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของคนกว่า …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์