PetroleumThai-infographic-Proved-Reserves-of-Oil
Economics

เรามีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบเยอะแค่ไหน?

June 19, 2013

เราได้ยินกันมามากเรื่องของการ “ทวงคืน” พลังงานเชื้อเพลิงในไทย ตั้งแต่ว่า “ไทยเป็นซาอุฯ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ไปจนถึงคำกล่าวที่ว่าเราเป็นประเทศส่งออกน้ำมันอันดับต้นๆ แต่กลับขายคนไทยแพง คำกล่าวเหล่านี้มีความเป็นจริงเท็จเพียงใด? และข้อเท็จจริงแล้วนั้นเป็นอย่างไร?

Energy-consumption-by-sector
Economics

การใช้พลังงานไทยอยู่ตรงไหน?

March 19, 2012

การใช้พลังงานไทยอยู่ตรงไหน? จากที่ประเทศไทยอยู่ตรงไหนได้เคยนำเสนอไปแล้วว่าประเทศเราพึ่งพลังงานจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนมากและมีการนำเข้าพลังงานถึงกว่า 50%[1] พลังงานเหล่านี้เรานำไปใช้ในส่วนไหนกันบ้าง? จากการศึกษาในปี 2005 [2] พบว่าประเทศไทยมีการใช้พลังงานทั้งสิ้นเทียบเท่าน้ำมัน 53 ล้านตัน โดยแบ่งออกเป็น อุตสาหกรรม 38.1 % การคมนาคมทางบก 27.8% การคมนาคมอื่นๆ 5.9% เกษตรกรรม 5.4% การพาณิชย์ และ บริการสาธารณะ 4.6% ที่อยู่อาศัย 16.1% อื่นๆ 2.1% สำหรับสัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศอื่นๆมีดังนี้ Other Countries Energy use by sector Total Final Consumption (million metric …

energy-death
Environment

โรงไฟฟ้าอะไรอันตรายที่สุด?

March 12, 2012

จากที่เราได้นำเสนอไปแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายในเชิงเศรษฐกิจของโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ข้อมูลอีกอันที่ผู้คนมักจะให้ความสนใจก็คือความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ทั้งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและผลกระทบระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เมื่อเทียบกับชนิดอื่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ nextbigfuture.com [1] ซึ่งรวบรวมจากแหล่งต่างๆ เช่น ExternE องค์การอนามัยโลก (WHO) ฯลฯ พบว่าอัตราการเสียชีวิตต่อพลังงานที่ผลิตในหน่วย TWh (TeraWatts hour) เป็นดังนี้ ชนิดของแหล่งพลังงาน : จำนวนผู้เสียชีวิตต่อ TWh (สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโลก) ถ่านหิน : 161 (26%) น้ำมัน : 36 (36%) ก๊าซธรรมชาติ : 4 (21%) เชื้อเพลิงชีวภาพ : 12 (0%) ถ่านหินเลน (peat) …

infographic-energy-energy
Environment

พลังงานทางเลือกไทยอยู่ที่ไหน?

March 9, 2012

จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยหากทรัพยากรธรรมชาติไม่พอใช้?

ดังที่เคยกล่าวไปแล้วในเรื่องพลังงานไทยอยู่ตรงไหน? ประเทศไทยมีพลังงานทางเลือกน้อยมาก หากทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลเริ่มขาดแคลน ประเทศไทยจะหันมาใช้อะไรทดแทน? การเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการก่อสร้าง ดำเนินการ ดูแลรักษา และค่าเชื้อเพลิงของพลังงานทางเลือกที่อาจจะสูงกว่า แต่หากว่าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลหมดไปจริงๆ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นภาระที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คำถามก็คือเราจะต้องจ่ายกันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่?

infographic-thailand-energy-consumption-by-source
Environment

พลังงานไทยอยู่ตรงไหน?

March 1, 2012

ในปัจจุบัน พลังงาน คือสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเราทุกคน มนุษย์ยุคนี้พึ่งพาพลังงานเป็นอย่างมากในทุกด้าน ทั้งการให้แสงสว่าง หุงต้ม แช่แข็ง ปรับอาการ คมนาคมขนส่ง หรือการผลิตสินค้าต่างๆก็ล้วนจำเป็นต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น เราใช้พลังงานตลอดเวลาทั้งยามหลับและตื่น แต่น้อยครั้งที่เราจะหยุดและตั้งคำถามบ้างว่า พลังงานเหล่านี้จะมีให้ใช้ไปได้อีกนานแค่ไหน?

GDP-energy-use
Economics

ประเทศไทยใช้พลังงาน “คุ้มค่า” แค่ไหน

June 10, 2011

GDP per unit of energy use (constant 2005 PPP $ per kg of oil equivalent) ใช้น้ำมันมากหรือน้อย ผลิตน้ำมันได้เองหรือไม่ อาจไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุด ประเด็นที่สำคัญที่สุดน่าจะอยู่ที่ว่าเราใช้พลังงานได้ “คุ้มค่า” แค่ไหน ซึ่งวัดได้ด้วยการคิดเทียบว่าเราสามารถ “ทำเงิน” ได้เท่าไหร่จากพลังงานขนาดหนึ่งกิโลกรัมน้ำมันดิบ ข้อมูลปี 2008 ไทยทำเงินจากน้ำมันหนึ่งกิโลได้ 4.7 เหรียญสหรัฐ มาเลเซียทำเงินได้ 4.9 เหรียญ เวียดนามได้ 3.7 เหรียญ เกาหลีใต้ทำได้ 5.5 เหรียญ ส่วนฟิลิปปินส์ทำได้ถึง 7.1 …

energy-import
Economics

ไทยพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแค่ไหน??

June 9, 2011

Energy imports, net (% of energy use) Net Energy Import คือสัดส่วนพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเทียบกับที่ใช้ทั้งหมดในหนึ่งปี ข้อมูลปี 2008 ไทยพึ่งพาพลังงานนำเข้า 40.41% สิงคโปร์ผลิตไม่ได้เลยต้องนำเข้า 100% ส่วนอินโดนิเซียส่งออกขายสูงถึง 74.65% ของที่ใช้เองภายในประเทศ น่าสังเกตว่าเวียดนามมีแนวโน้มพึ่งพาพลังงานต่างประเทศน้อยลงมากจนสามารถส่งออกขายได้ (กราฟติดลบ) source: http://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS/countries/TH-MY-VN-ID-PH-KR-SG?display=graph ความเดิมตอนที่แล้ว: ไทยใช้น้ำมันเยอะแค่ไหน ?

energy-use
Economics

ไทยใช้นำ้มันเยอะแค่ไหน?

June 9, 2011

Energy use (kg of oil equivalent per capita) KoE: Kilogram of Oil Equivalent วัดพลังงานปฐมภูมิทั้งหมดที่ประเทศนั้นๆ (น้ำมัน ถ่ายหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ) ใช้โดยเทียบหน่วยกลับไปเป็นกิโลกรัมของน้ำมันดิบเช่น 100 KoE คือพลังงานเทียบเท่าการใช้น้ำมันดิบ 100 กิโลกรัม จากนั้นนำมาหารเฉลี่ย “ต่อหัว” (Per Capita) ของประชากรในประเทศ ในปี 2008 คนไทยหนึ่งคนใช้พลังงานทั้งหมด 1,590.81 กิโลกรัมน้ำมันต่อปี มาเลเซียใช้ 2,692.9 กิโลกรัม ส่วนอินโดนีเซียใช้เพียง 873.91 กิโลกรัม …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์