interest-spread.001
Finance

ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก

April 4, 2012

ว่ากันว่าดอกไม้ที่บานได้รวดเร็วและคงทนที่สุดโดยไม่ต้องดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคือ “ดอกเบี้ย” ดอกเบี้ย (Interest) คือผลตอบแทนที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการลงทุนโดยคำนวณเป็นอัตราร้อยละต่อปี อัตราดอกเบี้ยในทางเศรษฐศาสตร์นั้นสะท้อนมูลค่าของเวลา (Time Value) ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง และสะท้อนมูลค่าของเงินซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราเงินเฟ้อ (เงินเฟ้อคือสภาวะที่เงินมีมูลค่าถูกเมื่อเทียบกับสินค้าและบริการ) ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการระดับอัตราดอกเบี้ยจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการเงินเฟ้อ โดยในประเทศไทยนั้นดำเนินการโดย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยกำหนดให้ กนง. ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ คือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, รองประธานกรรมการ คือรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยฝ่ายเสถียรภาพการเงิน พนักงานอาวุโสของธนาคารประเทศไทยอีก 1 คน และบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 4 คน มีกำหนดการประชุมตัดสินอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 1 วัน (RP1) ทุกรอบ 2 เดือน …

TH-GDP-percap.001
Economics

คนไทยกินดีอยู่ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับในอดีต?

January 25, 2012

หากจะนึกถึงการ “ฟื้นฟูประเทศ” เมื่อลองทำการคำนวนโดยใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนี้ โดยสมมติให้จำนวนประชากรไทยและ “เงินเฟ้อ” ไม่เพิ่มขึ้นเลยในปี 2555 เราจะต้องมี GDP ที่เพิ่มขึ้นถึง 31.5% จึงจะทำให้คนไทยกลับมามี real GDP per capita เท่ากับปี 2553 ก่อนเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย

Gender Gap
Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (3/5): ดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ

November 25, 2011

ในการประชุม World Economic Forum ตั้งแต่ปี 2006[1] ได้มีการจัดทำสถิติดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ Global gender Gap report เป็นประจำทุกปี ดัชนีดังกล่าวประกอบขึ้นจากการการคำนวณดัชนีย่อยใน 4 มิติ ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและโอกาสในสังคม เช่น การจ้างงาน รายได้ วิชาชีพ 2. ระดับการศึกษา เช่น การรู้หนังสือ การเข้าเรียนระดับมัธยมและอุดมศึกษา 3. สุขภาพและการได้รับบริการทางสาธารณสุข เช่น อายุขัยเฉลี่ย อัตราการเข้าถึงแพทย์ 4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น จำนวนส.ส. หญิง เวลาการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีและประมุขฝ่ายบริหารหญิง โดยในปี 2011 …

teacher-engineer-diff
Economics

รายได้ครูไทยอยู่ตรงไหน?

September 15, 2011

หลายคนคงทราบอยู่แล้วว่ารายได้ของครู-อาจารย์ไทยไม่สูงนัก บางคนเชื่อด้วยว่ามันต่ำเกินควร ซึ่งทำให้คนขาดแรงจูงใจที่จะทำอาชีพครู แต่คำถามคือรายได้ครูไทยต่ำจริงไหม แล้วต่ำมากน้อยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสังคมอื่นในโลก ข้อมูลจาก WorldSalaries.Org พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครู (US Dollar : PPP 2005) เป็นดังนี้ สหรัฐ $4,055 เยอรมนี $3,065 เกาหลีใต้ $2,743 ญี่ปุ่น $2,518 อิตาลี $1,441 ไทย $1,216 ฟิลิปปินส์ $1,069 เม็กซิโก $1,018 ลัตเวีย $804 สโลวาเกีย $706   ดูเผินๆ อาจรู้สึกว่ารายได้ครูไทยไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไหร่ เราอยู่กลางๆ ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ครูไทยมีรายได้มากกว่าครูฟิลิปปินส์ …

saving-accounts
Finance

1% ของบัญชีมีเงินเก็บ 70% ของประเทศ

August 13, 2011

จากตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ซึ่งกสิกรไทยไปหยิบมาทำเป็นรายงานอีกที : อ้างอิงด้านล่าง) พบว่า จากบัญชีเงินฝากทั้งหมดในระบบ 79 ล้านบัญชี 98.83% เป็นบัญชีที่มีเงินฝากต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1.16% เป็นบัญชีที่มีเงินฝากระหว่าง 1-50 ล้านบาท 0.01% เป็นบัญชีที่มีเงินฝาก 50 ล้านบาท ขึ้นไป บัญชีในกลุ่มแรก (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท) คิดเป็นเงิน 31.15% ในระบบ ขณะที่บัญชีในกลุ่มหลัง (เกิน 50 ล้านบาท) คิดเป็นเงิน 19.97% ในระบบ นั่นแปลว่า หากคุณมีบัญชีเงินฝากต่ำกว่า 1 ล้าน แปลว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของคนกว่า …

income-gap
Economics

ช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน

June 15, 2011

คนรวยสุด 20% ในเมืองไทยมีรายได้มากกว่าคนจนสุด 20% อยู่ 15 เท่า หากจะวัดกันจริงๆ แล้วการกระจายรายได้วัดได้ด้วยค่า Gini (สมการใน http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient ) ซึ่งมีแผนที่อยู่ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality สังเกตว่าอันดับความไม่เท่าเทียมให้ผลต่างกันในแต่ละนิยาม เช่น ในภาพด้านบนไทยแย่กว่าจีน (53.6 vs. 41.5) แต่หากวัด Gini index จีนแย่กว่าไทย (UN Gini ใน link ด้านบน 42 vs. 46.9 – แม้แต่ Gini ที่วัดจากคนละชุดข้อมูลก็ได้ค่าไม่เท่ากัน) ทำให้เห็นว่าค่าพวกนี้ไม่ได้เป๊ะๆ และมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบราว 10% …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์