TH-GDP-percap.001
Economics

คนไทยกินดีอยู่ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับในอดีต?

January 25, 2012

หากจะนึกถึงการ “ฟื้นฟูประเทศ” เมื่อลองทำการคำนวนโดยใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนี้ โดยสมมติให้จำนวนประชากรไทยและ “เงินเฟ้อ” ไม่เพิ่มขึ้นเลยในปี 2555 เราจะต้องมี GDP ที่เพิ่มขึ้นถึง 31.5% จึงจะทำให้คนไทยกลับมามี real GDP per capita เท่ากับปี 2553 ก่อนเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย

min-wage
Economics

เราให้ค่าแรง “กระดูกสันหลังของชาติ” พอหรือยัง?

July 21, 2011

เศรษฐกิจไทยประคับประคองอยู่ได้ด้วยการส่งออกจากหยาดเหงื่อของแรงงานเป็นหลัก เราให้ค่าแรง “กระดูกสันหลังของชาติ” ในศตวรรษที่ 21 พอหรือยัง?

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์