religion-state-HDI
Social

รัฐศาสนาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต?

April 10, 2012

ในหลายประเทศ รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการกำหนดศาสนาประจำชาติ ให้ความสำคัญกับบางศาสนาเป็นพิเศษในฐานะศาสนาประจำชาติ (เช่น กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาเป็นวันหยุดราชการ) ภายใต้ความเชื่อว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร คำถามที่เราควรถาม คือ ความเป็นรัฐศาสนาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือไม่? อย่างไร? ซึ่งควรอภิปรายด้วยแผนที่รัฐศาสนาในโลก (ซ้าย) และ แผนที่แสดงคุณภาพชีวิตประชากรที่วัดด้วยดัชนีคุณภาพประชากร (Human Development Index หรือ HDI; ขวา) แม้เราจะเชื่อว่าศาสนาจะมีส่วนช่วยให้บุคคลหนึ่งๆ เป็นคนดี แต่การกำหนดนโยบายของชาติจำเป็นต้องใช้มากกว่าความศรัทธา ต้องใช้ข้อมูลที่วัดได้และพิสูจน์ได้ ทั้งนี้อาจเป็นที่ถกเถียงกันได้ว่า HDI ไม่ได้วัดความเจริญทางจิตใจหรือคุณธรรม แต่ความดี คุณธรรม ความสุข หรือความเจริญทางจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้และวัดให้เป็นรูปธรรมได้ยาก ต่างจากอายุขัย การศึกษา และรายได้เฉลี่ย ที่สามารถวัดได้เป็นตัวเลขชัดเจน จึงสามารถนำมาใช้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ท่านผู้อ่านที่สนใจหัวข้อ “การวัดความสุข” ในชาติ …

20111210_WOC210
Economics

คอร์รัปชันกับการพัฒนาประชากร

December 7, 2011

อย่างที่เคยโพสต์ข้อมูลไว้ในโพสต์ก่อนๆว่า ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) เป็นดัชนีที่สำคัญมากอันหนึ่งในการวัด “คุณภาพชีวิต” ของประชากรในประเทศนั้นๆ HDI คำนวนจากระดับคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขพื้นฐาน และรายได้ต่อหัวประชากร นักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่ากุญแจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวอยู่ที่คุณภาพชีวิตของประชากร ไม่ใช่การลงทุนในเทคโนโลยีหรือตึกรามอาคารสูง เพราะประเทศหมายถึงคน และคนคือผู้ช่วยกันสร้างความเจริญ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ให้นิยามของคอร์รัปชันว่าหมายถึงการหาผลประโยชน์ส่วนตัว (Private) จากสิ่งที่ควรจะเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม (Public) ซึ่งหากมองในมุมเศรษฐศาสตร์การคอร์รัปชันจึง “น่าจะ” มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคม เพราะในท้ายที่สุดส่วนรวมจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระต้นทุนของคอร์รัปชันไว้โดยทั่วกัน เช่น แม้พ่อค้าจะเป็นคนจ่ายใต้โต๊ะด้วยเงินตัวเอง แต่ราคาที่เขาขายย่อมบวกค่าใต้โต๊ะเอาไว้แล้วซึ่งก็คือเงินภาษีที่ต้องเสียมากขึ้น หรือหากกล่าวในภาพที่กว้างกว่างนั้น การคอร์รัปชัน คือการสูญเสียทรัพยากรที่ควรจะเป็นของส่วนรวมทุกคน ไปกับเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของคนไม่กี่คน แล้วการคอร์รัปชันสัมพันธ์กับการพัฒนาประชากรจริงไหม ? …

Thai-language
Culture

ภาษาไทยอยู่ตรงไหน?

November 21, 2011

ศูนย์ศึกษาภาษา Portalingua จัดอันดับความสำคัญของภาษาต่างๆ ในโลก โดยในประเทศไทยมีการจัดอันดับ ภาษาไทย ภาษาไทยอีสาน และไทยเหนือ คิดแยกกันเป็น 3 ภาษา โดยใช้ปัจจัยต่างๆ (สถาบันที่ศึกษานี้อยู่ในฝรั่งเศส หัวข้อปัจจัยต่างๆ จึงได้วงเล็บไว้เป็นภาษาฝรั่งเศส) ในการคิด “คะแนน” เช่น – จำนวนผู้พูดภาษานั้น (Nombre de locuteurs) ภาษาจะสำคัญได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้ หากไม่มีคนใช้แพร่หลาย ในที่สุดภาษาก็จะตายไปไม่ว่าจะสำคัญเพียงใด เช่น ภาษาละติน (ภาษาไทยอยู่อันดับ 50) – Entropie (มาจาก entropy ซึ่งแปลว่า ความยุ่งเหยิง จากวิชาอุณหพลศาสตร์) วัดว่าผู้พูดภาษานั้นๆ กระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆ ในโลกมากเพียงใด …

Economics

ประชาธิปไตยคือตัวถ่วงเศรษฐกิจ ?

September 14, 2011

ประชาธิปไตยคือตัวถ่วงเศรษฐกิจ ? หลายคนมักเชื่อกันลึกๆว่า ยิ่งประเทศเป็นประชาธิปไตยมากเท่าไหร่จะยิ่งวุ่นวาย ไร้ทิศทาง เศรษฐกิจจะพัฒนาช้า ความเชื่อชุดนี้สนับสนุน “รัฐบาลอำนาจนิยม” (Authoritarian Government) ที่เน้นการควบคุมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้รัฐเป็นศูนย์กลางทั้งหมด ตัวอย่างที่มักยกกันขึ้นมาบ่อยๆคือ จีน สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ วิดีโอจาก TED Talk ชิ้นนี้ตั้งคำถามถึงความเชื่อข้างต้น พร้อมหยิบประเทศจีน และ อินเดีย ขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าจริงๆแล้ว ประชาธิปไตยเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจจริงหรือไม่ Highlight ประเด็นหลักๆที่เขานำเสนอคือ – การหยิบจีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ขึ้นมาเป็นตัวอย่างเป็นการพูดด้านเดียว เพราะประเทศอำนาจนิยมที่เศรษฐกิจไม่ไปไหนยังมีอีกมากมาย ทั้งพม่า ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ หรือ เกาหลีเหนือ – จีนเอง หากมองลึกลงไปจะเห็นว่าเศรษฐกิจโตขึ้นได้ …

no-religion
Social

สังคมที่ไม่มีศาสนาจะไม่เจริญ?

July 20, 2011

หลายที่ในโลกหากคุณบอกคนอื่นว่า “ผม/ฉัน ไม่มีศาสนา ครับ/ค่ะ” เขาอาจจะมองคุณเป็นคนเลว ชั่ว ไร้ศีลธรรม แต่ก็มีอีกหลายที่ในโลกที่สังคมอยู่ได้อย่างมีระเบียบแม้ว่าศาสนาจะไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการ “สอนคนให้เป็นคนดี” Gallup ได้สำรวจความเห็นคนทั่วโลกว่าศาสนาสำคัญต่อผู้ตอบแค่ไหน ได้ผลดังแผนที่ด้านบน จะเห็นว่าในประเทศที่ HDI (ดัชนีการพัฒนามนุษย์) สูงมากล้วนเป็นที่ๆ ศาสนามีความสำคัญน้อยหรือไม่มีความสำคัญทั้งสิ้น ทั้งนี้ คงไม่ถูกต้องหากจะกล่าวว่า “การละทิ้งศาสนาจะนำมาซึ่งความเจริญ” แต่ก็ไม่ถูกแน่หากจะบอกว่า “คนไม่มีศาสนาจะไม่เจริญ”

HDI
Social

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)

June 4, 2011

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ หรือ HDI – http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index HDI คิดจาก อายุขัยเฉลี่ย, ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (GNI), จำนวนปีที่ประชาชนได้รับการศึกษาเฉลี่ย แม้จะไม่ถูกเสียทีเดียวหากจะ บอกว่า HDI = คุณภาพประชากร แต่ทั้งสามมีข้อดีคือ (1) วัดได้เป็นตัวเลขชัดเจน (2) เป็นปัจจัยที่แปรผันตรง (correlate) กับคุณภาพประชากร (แม้จะไม่เท่ากับคุณภาพประชากรตรงๆ) จึงสามารถใช้เปรียบเทียบคุณภาพประชากรของแต่ละประเทศได้อย่างคร่าวๆ ค่า HDI มีข้อจำกัด เช่น (1) GNI โดยตัวเองบอกไม่ได้ว่าการกระจายรายได้ภายในประเทศเป็นอย่างไร (ต้องดูค่า Gini ประกอบ) ประเทศที่มีทรัพยากรที่เป็นที่ต้องการมาก (เช่น น้ำมัน) ก็จะมี GNI …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์