Holidays.001
Culture

วันหยุดไทยอยู่ตรงไหน?

December 10, 2012

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีคือวันรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย และเราได้เคยนำเสนอข้อมูลเรื่อง “รัฐธรรมนูญไทยอยู่ตรงไหนในโลก” http://www.whereisthailand.info/2011/12/constitution/ [1] มาแล้ว อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสำหรับใครอีกหลายคน นัยยะที่สำคัญที่สุดของวันรัฐธรรมนูญก็อาจเหมือนกับวันสำคัญอื่นๆนั่นคือเป็น “วันหยุด” ที่ทำให้ทุกคนได้มีเวลาพักผ่อนจากหน้าที่การงาน เกือบทุกประเทศทั่วโลกต่างก็มีวันหยุด ซึ่งวันหยุดในแต่ละประเทศก็มีจำนวนและสาเหตุในการหยุดที่แตกต่างกันออกไป การนับและจัดกลุ่มวันหยุดนั้นอาจทำได้ยากเนื่องจากแต่ละประเทศมีธรรมเนียมและประเพณีที่แตกต่างกัน แต่หากใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก wikipedia โดยนับวันหยุดของหน่วยงานภาครัฐ และนับเฉพาะวันหยุดที่บังคับใช้ทุกพื้นที่ทั้งประเทศอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้น (เช่น ถึงแม้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) จะเป็นวันหยุดราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในไทย แต่จะไม่นับรวมไว้ในกรณีนี้) เราจะสามารถแบ่งประเภทวันหยุดคร่าวๆได้เป็น 3 หมวดย่อยๆดังนี้ – วันหยุดอันเนื่องมาจากวันสำคัญของสถาบันภาครัฐ เช่น …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์