internet-enemies.001
Social

อินเตอร์เนตไทยภายใต้การสอดส่อง

March 14, 2012

ดังที่เคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วว่า อินเตอร์เนตในประเทศไทยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ ไม่เสรี (Not Free) [1] ล่าสุดองค์กรนักข่าวไร้พรมแดน (Reporters without Borders) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่รณรงค์เรื่องเสรีภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เนตได้เผยแพร่รายงาน ศัตรูของอินเตอร์เนต (Enemies of the internet) พบว่า [2] กลุ่มประเทศที่ถูกจัดให้เป็น “ศัตรูของอินเตอร์เนต” ได้แก่ — บาห์เรน, เบลารุส, พม่า, จีน, คิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, ซาอุดีอาระเบีย, ซีเรีย, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิซสถาน, เวียดนาม กลุ่มประเทศที่ “อินเตอร์เนตถูกสอดส่อง” (Under Surveillance) ได้แก่ — …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์