april-fools.001
Culture

คนไทยกับการอ่าน

April 1, 2012

เรา – ผู้อ่านหลายๆท่านอาจทราบมาบ้างว่าคนไทยมีนิสัยอ่านหนังสือกันน้อย การศึกษาพบว่าคนไทยมีการอ่านหนังสือเฉลี่ย 1.568 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 94 นาทีต่อวัน ผู้ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี มีเวลาอ่านเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด เฉลี่ย 115 นาทีต่อวัน ส่วนอายุมากกว่า 49 ปีขึ้นไป อ่านน้อยที่สุด เฉลี่ย 75 นาทีต่อวัน สำหรับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีเวลาอ่านเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด เฉลี่ย 116 นาทีต่อวัน ส่วนระดับประถมน้อยที่สุด เฉลี่ย 76 นาทีต่อวัน อาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ว่างงาน มีเวลาในการอ่านเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด เฉลี่ย 113 นาทีต่อวัน …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์