crime-GDP
Social

ศีลธรรม GDP และอาชญากรรม

April 11, 2012

บ่อยครั้งที่สังคมมักเชื่อว่าการส่งเสริมศีลธรรมจะทำให้คนในสังคมเป็น “คนดี” และหวังต่อไปว่าการเพิ่มจำนวนคนดีจะช่วยลดเรื่องไม่ดีต่างๆ ลง (คอรัปชั่น อาชญากรรม ฯลฯ) แต่ปัญหาของแนวคิดนี้คือเราไม่สามารถชั่ง ตวง วัด ความเป็น “คนดี” ของผู้คนได้ อีกทั้งการเป็นคนดีในแง่มุมหนึ่งก็อาจเป็นคนเลวในอีกแง่มุมหนึ่งได้เช่นกัน (เช่น โจรที่เลวก็อาจเป็นพ่อที่ดีได้ในคนเดียวกัน) ดังนั้นการมุ่งส่งเสริมศีลธรรมเพื่อหวังจะช่วยแก้ปัญหาสังคมนั้นอาจยังต้องเป็นข้อถกเถียงกันต่อไป เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานข้อมูลทางสถิติมาสรุปได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงประจักษ์จากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime; UNODC) ชี้ให้เห็นว่าจริงๆ แล้วการลดอาชญากรรมอาจจะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนขนาดนั้น แผนภาพนี้แสดงอัตราการโจรกรรมรถยนต์ (กราฟสีส้ม) ในช่วงปี 2005 – 2010 เทียบกับ % การเปลี่ยนแปลงของ GDP (สีเทา) …

religion-state-HDI
Social

รัฐศาสนาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต?

April 10, 2012

ในหลายประเทศ รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการกำหนดศาสนาประจำชาติ ให้ความสำคัญกับบางศาสนาเป็นพิเศษในฐานะศาสนาประจำชาติ (เช่น กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาเป็นวันหยุดราชการ) ภายใต้ความเชื่อว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร คำถามที่เราควรถาม คือ ความเป็นรัฐศาสนาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือไม่? อย่างไร? ซึ่งควรอภิปรายด้วยแผนที่รัฐศาสนาในโลก (ซ้าย) และ แผนที่แสดงคุณภาพชีวิตประชากรที่วัดด้วยดัชนีคุณภาพประชากร (Human Development Index หรือ HDI; ขวา) แม้เราจะเชื่อว่าศาสนาจะมีส่วนช่วยให้บุคคลหนึ่งๆ เป็นคนดี แต่การกำหนดนโยบายของชาติจำเป็นต้องใช้มากกว่าความศรัทธา ต้องใช้ข้อมูลที่วัดได้และพิสูจน์ได้ ทั้งนี้อาจเป็นที่ถกเถียงกันได้ว่า HDI ไม่ได้วัดความเจริญทางจิตใจหรือคุณธรรม แต่ความดี คุณธรรม ความสุข หรือความเจริญทางจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้และวัดให้เป็นรูปธรรมได้ยาก ต่างจากอายุขัย การศึกษา และรายได้เฉลี่ย ที่สามารถวัดได้เป็นตัวเลขชัดเจน จึงสามารถนำมาใช้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ท่านผู้อ่านที่สนใจหัวข้อ “การวัดความสุข” ในชาติ …

no-religion
Social

สังคมที่ไม่มีศาสนาจะไม่เจริญ?

July 20, 2011

หลายที่ในโลกหากคุณบอกคนอื่นว่า “ผม/ฉัน ไม่มีศาสนา ครับ/ค่ะ” เขาอาจจะมองคุณเป็นคนเลว ชั่ว ไร้ศีลธรรม แต่ก็มีอีกหลายที่ในโลกที่สังคมอยู่ได้อย่างมีระเบียบแม้ว่าศาสนาจะไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการ “สอนคนให้เป็นคนดี” Gallup ได้สำรวจความเห็นคนทั่วโลกว่าศาสนาสำคัญต่อผู้ตอบแค่ไหน ได้ผลดังแผนที่ด้านบน จะเห็นว่าในประเทศที่ HDI (ดัชนีการพัฒนามนุษย์) สูงมากล้วนเป็นที่ๆ ศาสนามีความสำคัญน้อยหรือไม่มีความสำคัญทั้งสิ้น ทั้งนี้ คงไม่ถูกต้องหากจะกล่าวว่า “การละทิ้งศาสนาจะนำมาซึ่งความเจริญ” แต่ก็ไม่ถูกแน่หากจะบอกว่า “คนไม่มีศาสนาจะไม่เจริญ”

secular-state
Social

ไทยคือรัฐศาสนา?

July 15, 2011

ประเทศไทยมีดีเบตทุกครั้งว่าควรจะใส่ “พุทธศาสนา” เป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ในรัฐธรรมนูญ แล้วจริงๆโลกภายนอกเขามองเราอยู่ตรงไหน ? รัฐโลกวิสัย (Secular state) คือรัฐหรือประเทศที่เป็นกลางทางด้านศาสนา ปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ส่วนใหญ่จะไม่มีศาสนาประจำชาติ หรือหากมีศาสนาประจำชาติ ศาสนานั้นก็จะมีความหมายทางสัญลักษณ์และไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน แผนภาพนี้แสดงให้เห็น Secular state ทั่วโลก “สีแดง” หมายถึงเป็น secular แท้ๆ “สีเหลือง” หมายถึงเป็นรัฐที่มีศาสนาประจำชาติ “สีเทา” หมายถึงรัฐกึ่งๆ สรุปยาก หรือไม่ก็ไม่มีข้อมูล สิ่งที่น่าสนใจคือประเทศต้นกำเนิดศาสนาใหญ่ๆอย่าง ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน อินเดีย เนปาล จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ล้วนเป็น secular state …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์