secular-state
Social

ไทยคือรัฐศาสนา?

July 15, 2011

ประเทศไทยมีดีเบตทุกครั้งว่าควรจะใส่ “พุทธศาสนา” เป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ในรัฐธรรมนูญ แล้วจริงๆโลกภายนอกเขามองเราอยู่ตรงไหน ? รัฐโลกวิสัย (Secular state) คือรัฐหรือประเทศที่เป็นกลางทางด้านศาสนา ปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ส่วนใหญ่จะไม่มีศาสนาประจำชาติ หรือหากมีศาสนาประจำชาติ ศาสนานั้นก็จะมีความหมายทางสัญลักษณ์และไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน แผนภาพนี้แสดงให้เห็น Secular state ทั่วโลก “สีแดง” หมายถึงเป็น secular แท้ๆ “สีเหลือง” หมายถึงเป็นรัฐที่มีศาสนาประจำชาติ “สีเทา” หมายถึงรัฐกึ่งๆ สรุปยาก หรือไม่ก็ไม่มีข้อมูล สิ่งที่น่าสนใจคือประเทศต้นกำเนิดศาสนาใหญ่ๆอย่าง ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน อินเดีย เนปาล จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ล้วนเป็น secular state …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์