infographic-senate-of-thailand-r2
Politics

วุฒิสภาไทยอยู่ตรงไหน

February 21, 2012

ผู้สนใจการเมืองหลายคนมักสงสัยว่าเอาเข้าจริงๆแล้ว วุฒิสภาคืออะไร ไม่มีวุฒิสภาได้หรือไม่ ที่มาของวุฒิสภามาจากไหน ประเทศอื่นๆเขามีวุฒิสภากันหรือไม่ และหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับวุฒิสภาของประเทศไทย

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์