Thai-language
Culture

ภาษาไทยอยู่ตรงไหน?

November 21, 2011

ศูนย์ศึกษาภาษา Portalingua จัดอันดับความสำคัญของภาษาต่างๆ ในโลก โดยในประเทศไทยมีการจัดอันดับ ภาษาไทย ภาษาไทยอีสาน และไทยเหนือ คิดแยกกันเป็น 3 ภาษา โดยใช้ปัจจัยต่างๆ (สถาบันที่ศึกษานี้อยู่ในฝรั่งเศส หัวข้อปัจจัยต่างๆ จึงได้วงเล็บไว้เป็นภาษาฝรั่งเศส) ในการคิด “คะแนน” เช่น – จำนวนผู้พูดภาษานั้น (Nombre de locuteurs) ภาษาจะสำคัญได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้ หากไม่มีคนใช้แพร่หลาย ในที่สุดภาษาก็จะตายไปไม่ว่าจะสำคัญเพียงใด เช่น ภาษาละติน (ภาษาไทยอยู่อันดับ 50) – Entropie (มาจาก entropy ซึ่งแปลว่า ความยุ่งเหยิง จากวิชาอุณหพลศาสตร์) วัดว่าผู้พูดภาษานั้นๆ กระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆ ในโลกมากเพียงใด …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์